โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก ภาคโรงพยาบาล ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์

วันจันทร์ 24 และพุธ26 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 - 16.40 น. อาจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ จัดกิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก ภาคโรงพยาบาล ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณะครูพี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกในการติดตามดูแลนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะลงฝึกปฏิบัติงานในภาคโรงพยาบาลให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์


ภาพ :   สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/16/2019 10:44:26 AM