สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการอัตลักษณ์สิงห์ กิจกรรมที่ 3 ปีที่ 3 เพื่อชุมชน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดงาน “Be Coming.... กว่าจะเป็น” โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตให้นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากตัวแทน 7 นักการเมืองรุ่นใหม่ ถ่ายทอดประสบการณ์และตอบปัญหาเชิงนโยบายของแต่ละพรรคการเมือง ประกอบด้วย

1.) คุณรังสิมันต์ โรม จากพรรคอนาคตใหม่

2.) คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ จากพรรคประชาธิปัตย์

3.) คุณตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส จากพรรคเพื่อไทย

4.) คุณเสมอกัน เที่ยงธรรม จากพรรคชาติไทยพัฒนา

5.) คุณอรุณี กาสยานนท์ จากพรรรไทยรักษาชาติ

6.) คุณรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ จากพรรรคพลังท้องถิ่นไท

7.) คุณธันวา ไกรฤกษ์ จากพรรคพลังประชารัฐ

และพร้อมด้วย นายกันตวิชญ์ เชื้อนาค นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ตัวแทนนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพูดในหัวข้อ “อยากจะเป็น........” คือ


ภาพ :   องค์การนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/14/2019 10:44:25 AM