โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Creative Thinking in UP Context

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 กองบริการการศึกษา จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Creative Thinking in UP Context โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก Prof. Timothy E. O’Brien ,Ph.D. บรรยายพิเศษ เรื่อง Creative Thinking in UP Context ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร และนิสิต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และเพื่อให้บุคลากรและนิสิต สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และเรียนรู้วิธีการคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย รองธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นิสิตระดับปริญญาตรี และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 217 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/11/2019 9:08:51 AM