SEEN และนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าพบอธิการ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 นักวิจัยจากสวนพฤษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาถึงคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้รับการตอนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา ผู้ช่วยคณบดีต่างประเทศและประกันคุณภาพ ดร.มนตรี แสนวังสี และอาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ ในช่วงเช้า

ในเวลาช่วงเวลา 9.30 น. ได้เดินทางเข้าพบ รองศาสตรจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งทีมวิจัยจากสวนพฤษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนาเดินทางเข้าพบในครั้งนี้ได้แก่ Professor Dr. Sha Liqing, Assoc. Prof. Dr. Song Qinghai, Dr. Gao Jinbo, Dr. Lin Youxing, Dr. Wu Jjunen, Gianluca Persia ได้สนทนาในการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และนักศึกษาภายใต้ทุนรัฐบาลจีน หลังจากได้บันทึกความร่วมมือ (MOU) ก่อนหน้านี้ ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/10/2019 11:37:05 AM