SEEN ลงพื้นที่เพื่อนำองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน สู่ชุมชนจักสานผักตบชวา ตามพันธกิจ “1 school 1 signature” ของมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ สังกัดคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่กลุ่มจักสานผักตบชวานั้นปัญหาที่พบคือการตากแห้งที่ไม่สมบูรณ์จึงทำให้เกิดเชื้อรากับตัวผลิตภัณฑ์ เพราะเกิดจากการตากไม่ถูกวิธี แต่มีบางกลุ่มวิสาหกิจใช้วิธีนำผักตบชวาไปอบกำมะถันเพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันเชื้อรา แต่ทำให้ผู้จักสารแพ้กำมะถัน จึงได้นำงานวิจัยทที่เป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาพะเยา เพื่อช่วยเหลือชุมชนตามพันธกิจ “1 school 1 signature” การแก้ปัญหาโดยการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการตากแห้งผักตบชวา ข้อดีของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีอุณภูมิสูงกว่าอุณภูมิภายนอกโรงอบ 2 เท่า และมีพัดลมระบายความชื้น ซึ่งมีกลุ่มจักสานที่มีความต้องการมีจำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักตบชวาผาช้างมูบ
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันป่าม่วงหมู่ 4
4. ร้านญาดา ผักตบชวา
5. กลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ 2 ตำบลบ้านต๋อม
6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาร่องห้าสามัคคี

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/9/2019 2:08:39 PM