หน่วยวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนิสิต กิจกรรมที่ 1-2 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดไอเดียนวัตกรรมทางสังคม

หน่วยวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนิสิต กิจกรรมที่ 1-2 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดไอเดียนวัตกรรมทางสังคม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อพัฒนาทักษะของนิสิตในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมของนิสิต ที่จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 21 คน 

ภาพ :   ศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/8/2019 11:19:53 AM