ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

สภามหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

ภาพ :   นายอาทิตย์ การดื่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร   
เพิ่มข่าวโดย :   Pruttapong.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/6/2019 6:32:16 PM