ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้งานฐานข้อมูล Expanded Academic ASAP

          ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้งานฐานข้อมูล Expanded Academic ASAP: http://infotrac.galegroup.com/itweb/thup?db=EAIM เป็นฐานข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมบทความจากวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียง และจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ที่ได้รับความนิยม ให้ข้อมูลในรูปบรรณานุกรม และสาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984-ปัจจุบัน               

           ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ โทร.054-466-666 ต่อ 3531


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/4/2019 9:30:56 AM