คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประมวลความคิด เนรมิตงานคลินิก ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประมวลความคิด เนรมิตงานคลินิก ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการ ฯ ซึ่งแบ่งเป็น 2  กิจกรรม ได้แก่


1. กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับอาจารย์ (Essential skill for clinical teacher) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2561 โดยเชิญ อาจารย์ นายแพทย์พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ ภาควิชาศัลยศาสตร์  และอาจารย์ นายแพทย์ภูมิ์ ตริตระการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 46 คน


2. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการคลินิก สำหรับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 วันที่ 19 – 20 และ 26 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย การแนะนำระเบียบการปฏิบัติงานคลินิก และการปฐมนิเทศรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในคลินิก โดยคณาจารย์ประจำคณะและวิทยากรพิเศษ อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรางคณา วีระวานิช และ อาจารย์ ดร.ทันแพทย์หญิงสุภัค งามสม ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์และนิสิต เข้าร่วมกว่า 49 คน

ณ อาคารปฏิบัติการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
 


ภาพ :   ณัฎฐนิช พยนต์ยิ้ม   
ข้อมูล/ข่าว :    อรวรรณ ตันวงค์   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/31/2018 6:08:51 PM