นิสิต SEEN เข้าร่วม " โครงการสโมสรนิสิตสีเขียว"

" โครงการสโมสรนิสิตสีเขียว" ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือก " โครงการดีเด่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ "
ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนำเสนอผลงานในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Green Youth ในเวทีระดับประเทศ และพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา โดยมีเครือข่ายชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมจำนวน 42 สถาบัน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 210 คน ทั้งนี้ นิสิตที่เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นั้นส่วนใหญ่เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา และมีสมาชิกชมรมที่เป็นนิสิตจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวจนได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นโครงการดีเด่นระดับประเทศ

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/28/2018 2:41:45 PM