ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ สังกัด SEEN ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปลุกพลังนักวิจัยรุ่นใหม่ ท้าทายการทำงานกับภาคเอกชน”

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปลุกพลังนักวิจัยรุ่นใหม่ ท้าทายการทำงานกับภาคเอกชน” ให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานกว่า 200 คน  ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีการเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    พร้อมการบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์   ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านนโยบายนวัตกรรมการพัฒนากำลังคน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ ( สวทน. ) และการบรรยายจากวิทยากรผู้ได้รับทุน Talent Mobility ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ปรับทัศนะคติและปรับตัวเพื่อการวิจัยและพัฒนาเอกชนและผู้ประกอบการ  อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ Talent Mobility ที่โดดเด่นอีกด้วย


ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/28/2018 2:39:19 PM