คณะสหเวชศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (UP Green Library) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้มอบหมายให้ นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ผู้รับผิดชอบโครงการห้องสมุดสีเขียว พร้อมบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ให้การต้อนรับ คณะสหเวชศาสตร์ โดยมี อ.กภ.ณิชาภา พาราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะ จำนวน 19 ท่าน ตัวแทนศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการห้องสมุดสีเขียว และการเข้ารับการประเมินให้เป็นห้องสมุดสีเขียว ตลอดจนการดำเนินงานหลังจากการประเมินห้องสมุดสีเขียวแล้ว ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลของศูนย์บรรณสารฯ และคณะสหเวชศาสตร์ อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานภายใต้โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อให้ทางด้านคณะได้ศึกษาเรียนรู้  และสามารถนำไปปรับใช้กับโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยลัยสีเขียว (Green University)

 

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/27/2018 3:40:22 PM