โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ “7th Asia-Pacific Conference for young Scientists 2018"

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคัดเลือกผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ จากกระทรวงวิทยศาสตร์ ให้เข้าร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ “7th Asia-Pacific Conference for young Scientists (APCYS2018) และ 2nd KVIS Invitational Science Fair” ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 5 ถึง 10 ธันวาคม 2561 โดยจุดประสงค์ของงานประชุมวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นเวทีสำหรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิคได้นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกัน โดยหัวข้อผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ คือ “Mechanism of Cationic Polymerization of 2-Oxazoline by a Zirconocene/Borate Catalyst: A Computational Study” โดยมีผู้ร่วมทำวิจัยเรื่องที่ คือ 
1) นางสาวเนตรชนก ถิ่นคำรพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3 (โครงการ วมว.) 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา มีเหลือ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
 

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/27/2018 10:37:21 AM