"พิธี MOU โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา "

วันนี้ (วันที่ 26 ธันวาคม 2561) เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ในการนี้ได้รับเกียรติรกล่าวต้อนรับโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์           ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนาผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพสูงและสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศและผู้ประกอบการ  อีกทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยความร่วมมือของสถาบันอุศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ ได้ให้ทุนการศึกษาแก่ สาขาวิชาการตลาด และ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 100 ทุนด้วยกัน


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/26/2018 3:14:41 PM