ม.พะเยา ต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ “โอกาสและทางออกอุดมศึกษาไทย”


วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่อง โอกาสและทางออกอุดมศึกษาไทย ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมต้อนรับและฟังบรรยาย ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในปัจจุบันทิศทางของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งด้านจำนวนผู้เรียนลดลง Digital disruption และอุตสาหกรรม S Curve ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องพร้อมที่จะปรับตัวและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อความอยู่รอดอย่างยังยืนและมั่นคง ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้พยายามขยายและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพการผลิตกำลังคน พัฒนาหลักสูตรพรีเมียม เน้นผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคเอกชน จบไปสามารถทำงานได้อย่างแท้จริง


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/26/2018 2:28:09 PM