เตรียมความพร้อมในโครงการ "เผยแพร่กฎหมายเพื่อชุมชน"

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม อบรมเตรียมความพร้อมนิสิต ผู้เผยแพร่ความรู้กฎหมายเพื่อชุมชน ในโครงการ "เผยแพร่กฎหมายเพื่อชุมชน" ประจำปีงบประมาณ2562 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทักษะการเผยแพร่ความรู้กฎหมายเชิงคลินิก ในวันที่ 23-23 ธันวาคม 2561 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/27/2018 11:20:00 AM