คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 2561”

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 – วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องใน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยาซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ ประกอบด้วย


  1. 1. ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4ม.6และ การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1 ม.3
  2. 2. ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1ม.3 และ ม.4 ม.6
  3. 3. ดร.ศราวุธ หล่อดี การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1 ม.3 และ ม.4 ม.6
  4. 4. ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท) ระดับชั้น ม.1 ม.3
  5. 5. ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ม.3
  6. 6. อ.จินตนา แปบดิบ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1 ม.3 และ ม.4 ม.6
  7. 7. อ.เยาวภา มูลเจริญ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4 ม.6
  8. 8. อ.สิทธิชัย พันชน การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.4 ม.6

.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1 ม.3 และ ม.4 ม.6


ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

21 - 22 ธันวาคม 2561


ภาพ :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/26/2018 12:04:36 PM