สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

           เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับบุคลากรจาก สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงาน โดยได้เข้าศึกษาดูงานตามงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานธุรการ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและข้อมูลพิเศษ


ภาพ :   จิรายุ เสนสุกรี   
ข้อมูล/ข่าว :    วิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/25/2018 4:08:11 PM