คณะนิติฯ ได้รับเชิญจากองค์กรระหว่างประเทศ GIZ ประเทศเยอรมันนี

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้รับเชิญจากองค์กรระหว่างประเทศ GIZ ประเทศเยอรมันนี ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็นในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารย์จากสถาบันยุติธรรมแห่งชาติลาว National Institute of Justice (NIJ)
โดยในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้เข้าพบ Dr.Pamela Jawad ผู้อำนวยการโครงการ CEGGA และ Mr.Bounta S.Phabmixay ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถาบันยุติธรรมแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาของสถาบันฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนของสถาบันฯ อีกด้วย 
และในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้เข้าสัมภาษณ์คณาจารย์ผู้สอนของสถาบันยุติธรรมแห่งชาติลาว และคณาจารย์จาก Faculty of Law and Political Science (FLP) เพื่อสอบถามถึงสภาวะการเรียนการสอนกฎหมายในปัจจุบัน เพื่ออกำหนดแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/24/2018 3:46:58 PM