มหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับ 284 ของโลก “มหาวิทยาลัยสีเขียว” จาก 719 แห่งทั่วโลก และติดอันดับที่ 15 ของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับ 284 ของโลก มหาวิทยาลัยสีเขียว จาก 719 แห่งทั่วโลก และติดอันดับที่ 15 ของประเทศไทย โดยได้รับคะแนนจากการประเมินผล 6 ด้าน รวมคะแนนทั้งหมด 5,075  คะแนน
       จากผลการประเมิน  UI Green Metric World University Ranking 2018 ซึ่งจัดโดย University of Indonesia (UI) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ได้ประกาศให้ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีสภาพแวดล้อม เหมาะสม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับที่ 284 ของโลก จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประเมินผลและจัดอันดับ 719 แห่งทั่วโลก และติดอันดับที่ 15 ของประเทศไทย จากที่มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 31 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้คะแนนรวม 5,075 คะแนน จากการประเมินผล 6 ด้าน คือ 1. ด้านสถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค ได้คะแนน 950 คะแนน 2.ด้านการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้คะแนน 875 คะแนน 3.ด้านการจัดการขยะ ได้คะแนน 750 คะแนน 4.ด้านการจัดการน้ำ ได้คะแนน 325 คะแนน 5.ด้านการจัดการระบบขนส่ง ได้คะแนน 700 คะแนน และ 6.ด้านการให้ความรู้ การศึกษา และกิจกรรม ได้คะแนน 1,475 คะแนน  ซึ่งเมื่อเทียบกับปี2017 (2560) มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันดับที่ 313 จาก 619 มหาวิทยาลัยทั่วโลกและติดอันดับ 18 จาก 27 มหาวิทยาลัยของประเทศไทย ซึ่งถือว่ามีการพัฒนามากขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    จิณณ์ณิชา ธนินดิลกพัฒน์   
เพิ่มข่าวโดย :   akanit.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/28/2018 1:20:31 PM