สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “ญี่ปุ่นวิชาการ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ ญี่ปุ่นวิชาการ ณ ห้องเรียน CE11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานงานวิจัยและเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตได้นำเสนอความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ผ่านการนำเสนอโปสเตอร์ที่ออกแบบเองต่อคณะกรรมการ โดยแบ่งผลงานออกเป็น 3 กลุ่มหลักคือ กลุ่มการศึกษาภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และ กลุ่มภาษาญี่ปุ่น งานนี้เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสิตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ อีกทั้งผลงานของนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก 10 กลุ่ม จะได้เข้าร่วมประกวดผลงานนิสิตในโครงการ ศิลปศาสตร์วิชาการ หรือโครงการนิทรรศการผลงานนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป   

 

                

ภาพ/ ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง (เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ข้อมูล: อ.โขมพัฒน์ ประวัง (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)

17 ธันวาคม 2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.โขมพัฒน์ ประวัง/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/21/2018 3:34:44 PM