คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมขับเคลื่อนโครงการ “การสื่อสารและพัฒนาแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา : Passion Phayao เที่ยวเบาเบาบันดาลใจ”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมขับเคลื่อนโครงการ “การสื่อสารและพัฒนาแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา : Passion Phayao เที่ยวเบาเบาบันดาลใจ” โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คุณปุณยภรณ์ ประดับศุข หัวหน้างานพัฒนาความรู้ด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) และ นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการนำผลสรุป “แบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา” ที่คณะทำงานแบรนด์พะเยา อันประกอบไปด้วยตัวแทนหลายภาคส่วน อาทิ มหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยงานภาครัฐ เทศบาลเมืองพะเยา หอการค้า YEC บริษัทประชารัฐรักสามัคคี สภาอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เครือข่าย SME กลุ่มสินค้า OTOP เครือข่ายการท่องเที่ยว CBT  เครือข่ายศิลปิน กลุ่มโรงแรมที่พักร้านอาหาร ตลอดจนภาคประชาสังคมในจังหวัดพะเยา ได้ร่วมดำเนินการสำเร็จไปก่อนหน้านี้ มาขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย ยกระดับและพัฒนาการใช้งานแบรนด์ ตลอดจนการสื่อสารแบรนด์ท่องเที่ยวสู่ผู้ประกอบการของจังหวัดพะเยา เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาอย่างมีทิศทางและยั่งยืนต่อไป โดยจะร่วมดำเนินการจัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านแบรนด์ ให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนถึงชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา โดยทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ระดับประเทศ คือ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล จาก ศูนย์บริหารและสื่อสาร      แบรนด์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ที่จะถึงนี้


ภาพ :   นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/21/2018 2:11:41 PM