การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2561

      การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการ ติดตามรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำวีดีทัศน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและพิจารณาการขอรับการสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน


ภาพ :   นายอัครพล ดวงพัตรา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพฤทธพงค์ รัตพัทธยากร   
เพิ่มข่าวโดย :   pruttapong.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/21/2018 9:17:33 AM