เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ม.พะเยา Workshop การบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กร


วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ จัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ. ซึ่งในปีนี้ได้เชิญตัวแทนบุคลากรสังกัดคณะ กอง ศูนย์ ที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าอบรมฟังบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน เช่น เว็บไซต์ สื่อ Social เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ได้กล่าวถึงความสำคัญของช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ การอบรมมีการระดมความคิดเห็นและแบ่งกลุ่มทำ Workshop เกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นวพร เกตุสุวรรณ และอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผลจากการทำ Workshopในครั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รวบรวมและใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อนำไปปรับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นต่อไป


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/21/2018 9:15:27 AM