สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม นำเสนอผลงานนิสิตชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย รหัสวิชา 142398

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนิสิตชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย รหัสวิชา 142398 ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งห้องนำเสนอผลงานออกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ CE12203, CE12204, CE11202 และ CE11203 โดยนิสิตแต่ละกลุ่มต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และถามตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลงานต่อไป  


                  

ภาพ/ ข่าว: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ข้อมูล: อ.ภัทรพงศ์ พื้นงาม

17 ธันวาคม 2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ภัทรพงศ์ พื้นงาม/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/20/2018 3:37:38 PM