คณะแพทยศาตร์รับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา

ในวันพุธ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี และศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ได้คัดเลือกและส่งประวัตินักศึกษาแพทย์ผู้ขอรับทุนการศึกษา จากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา จึงพิจารณานิสิตแพทย์ที่ประสพปัญหาขาดทุนทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อขอรับความช่วยเหลือดังนี้คือ
1. นางสาวสุพรรณิการ์ น้อยบุตร นิสิตแพทยศาสตร์ ปีที่ 1
2. นายปุณณพัฒน์ โพแก้ว นิสิตแพทยศาสตร์ ปีที่ 1
3. นางสาวนิช มโนธรรมจินดา นิสิตแพทยศาสตร์ ปีที่ 1
4. นางสาวมณฑนาถ ศรีชมพู นิสิตแพทยศาสตร์ ปีที่ 1
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาได้แจ้งเจตนารมย์ ในการให้ความช่วยเหลือนิสิตแพทย์ที่ขาดแคนทุนทรัพย์มายัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอน้อมรับในในกุศลเจตนาในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง

ภาพ :   orawan.po   
ข้อมูล/ข่าว :    Nutpong Keepong   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/20/2018 3:06:12 PM