คณะแพทยศาสตร์ โครงการ "อบรมการเสนอบทความวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสาร Thai Journal Online"

ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ "อบรมการเสนอบทความวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสาร Thai Journal Online" เพื่อพัฒนา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รวมถึงคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสนอบทความวิจัย เข้าสู่ฐานข้อมูลวารสาร Thai Journal Online และมีความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการพิจารณา บทความตีพิมพ์ ตลอดจนการตอบสนองการปรับปรุงบทความตามคำแนะนำ ของ reviewer และการแก้ไขบทความก่อนตีพิมพ์ เป็นวารสารออนไลน์ โดยมีวิทยากร คือ ท่านชาตรี วงษ์แก้ว (Mr.Chatree Wongkaew) มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๑ 

ภาพ :   orawan.po   
ข้อมูล/ข่าว :    มนัสนันท์ ตันอารมณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/20/2018 2:51:03 PM