SEEN จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะของเสียอันตราย ขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีและไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อำเภอเมืองแพร่ ได้จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี "การจัดการขยะมูลฝอย ขยะของเสียอันตราย ขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมขน" โดยมีนาย ต่อพงษ์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นรักษาการแทนท้องถิ่นสจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมฯ

งานอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเมืองแพร่ นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ กล่าวเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ โครงการนี้เป็นการบูรณาการต้นแบบการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะและนำกลับคินทรัพยากรและพลังงานจากขยะอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินกิจกรรมของโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม นครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่


ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/20/2018 12:08:04 PM