ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2561เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบกระเช้าดอกไม้และผลไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่จะเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ฝรั่งเศส Chevalier dans l’Ordre de la Legion d’ Honneur

จากรัฐบาลฝรั่งเศส ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ณ ทำเนียบเอกอัคราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย หลังจากนั้น รศ.ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แนะนำรักษาการแทนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 3 ท่าน 1) ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา 2) ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยาและ 3) นายประฐมพงษ์ ทองรอด ผู้ช่วยอธิการบดี ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะด้านกฏหมายของสำนักงานสมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :    นายพฤทธพงค์ รัตพัทธยากร   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพฤทธพงค์ รัตพัทธยากร   
เพิ่มข่าวโดย :   pruttapong.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/21/2018 8:39:38 AM