คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย หลักสูตร ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตร ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย หลักสูตร ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตร ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ) กิจกรรมที่ 1 (รหัสโครงการ ศศ 6201011) ตั้งแต่เวลา 08.00 16.30 น. ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งกลุ่มนิสิตออกเป็น 3 กลุ่ม คือ Early Stage, Middle Stage และ Final Stage ณ ห้อง CE14203, CE14204 และ CE13404 กิจกรรมหลักประกอบด้วย การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และ การนำเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ


                  

ภาพ/ ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล: นางสาวสุภาพร คำรศ

14 ธันวาคม 2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุภาพร คำรศ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/19/2018 2:52:16 PM