คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้อง PN1 หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา คณาจารย์สหกิจศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ โดย อ.ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ และ อ.ศราวุฒิ แสงคำ ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้แจงเอกสารสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการปฎิบัติสหกิจศึกษา การปฎิบัติตน และตอบคำถามเกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา ก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   tananannad.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/19/2018 10:33:54 AM