โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก Professor Dr.David John Ruffolo มาบรรยายพิเศษ

วันที่ 14 ธันวาคม 2561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก Professor Dr.David John Ruffolo มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Cosmic Rays, Solar storm and a Career Path in Astrophysics Research in Thailand ให้แก่อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่ออาจารย์และนักเรียน จะได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและการวิจัย และเพื่อส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการและงานวิจัยในโรงเรียนสาธิตฯ โดยการบรรยายได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/17/2018 4:19:42 PM