โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์จัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการและการทำแผนปฎิบัติงานของบุคลากร วันที่ 13-15 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อร่างแผนปฎิบัติการของสำนักงานนิติศาสตร์ 

ภาพ :   UPLAW   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/17/2018 2:30:35 PM