คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าแนะแนวสัญจร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

        เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  นำทีมโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด อาจารย์ดิษฐา จำปาแขก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ และตัวแทนนิสิตทุกสาขาวิชา เข้าแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ได้รับทราบข้อมูลโครงการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดสอน ทุนการศึกษา สวัสดิการที่จะได้รับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้นักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป


ภาพ :   กฤตธัช อนุสสรราชกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/14/2018 3:52:24 PM