คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าแนะแนวสัญจร โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์ดิษฐา  จำปาแขก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนิสิตทุกสาขาวิชา เข้าแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ได้รับทราบข้อมูลโครงการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดสอน ทุนการศึกษา สวัสดิการที่จะได้รับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้นักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป


ภาพ :   กฤตธัช อนุสสรราชกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/14/2018 11:51:42 AM