โครงการนักวิจัยสู่การตีพิมพ์

ด้วยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลงานวิจัย   สู่การตีพิมพ์ ในกิจกรรมการพัฒนาผลงานวิจัยสู่ความเป็นสากล ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561  โดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รักษาการรองอธิการบดี      กล่าวเปิดงานดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์และมีเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ คือ Prof. (Honorary) Dr.Gavin Reynolds  จาก Sheffield Hallam University, UK และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุทิสา ถาน้อย จากอำนวยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) มหาวิทยาลัยนเรศวร มาบรรยายเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยพะเยาได้เรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเตรียมความพร้อมให้กับนักวิจัยสู่การสร้างเครือข่ายทางการวิจัยระดับในสากลต่อไป


ภาพ :   รัชฎาภรณ์/นันทปรีชา   
ข้อมูล/ข่าว :    รัชฎาภรณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   oraphan.ji@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/14/2018 9:48:22 AM