มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

คณะกรรมการแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ในนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดดำเนินการตารมแผนโดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายพร้อมดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนานระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา. 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา โดย นายวุฒชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นางบุษรา สุขวิบูลย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา นำเสนอแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 และหารือร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดพะเยาในการวิเคราะห์ความเชื่อโยงระหว่างประเด็นการประชาสัมพันธ์หลักระดับประเทศกับประเด็นระดับจังหวัดพะเยา การประชุมครั้งนี้ นายอานนท์ณัฐ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยาในการร่วมหารือในครั้งนี้


ภาพ :   รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/13/2018 4:26:09 PM