ขอเชิญชวนอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้บริการห้องสมุด miniTCDC

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้บริการห้องสมุด miniTCDC ซึ่งมีการหมุนเวียนทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 300 รายการ และวัสดุเพื่อการออกแบบ 18 รายการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการออกแบบของมหาวิทยาลัยพะเยา
        ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นางสาววิไล จันทร์แก้ว บรรณารักษ์งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ โทร.054-466-666 ต่อ 3686 ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/12/2018 3:06:04 PM