เพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์ ม.พะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ SEEEM กระบวนการเขียนคือคิด และพัฒนาทักษะ ให้แก่คณะครูพะเยา-เชียงราย

เพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์ ม.พะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  SEEEM กระบวนการเขียนคือคิด และพัฒนาทักษะ ให้แก่คณะครูพะเยา-เชียงราย

เมื่อ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา คณะครูจากโรงเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้เข้าร่วมอบรม "การพัฒนาโครงงานให้เป็น SEEEM และ การพัฒนาทักษะกระบวนการเขียนคือคิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลาฯ เป็นวิทยากรในการพัฒนาทักษะเเก่คุณครู เนื่องด้วยการสอนในปัจจุบันตามนโยบายในเรื่องการทำโครงงานฐานวิจัย RBL (research based learning) และ ต่อยอดกลายเป็น SEEEM ซึ่ง  SEEEM คืออะไร ในแวดวงการศึกษาจะนึกไม่ออกว่าหมายถึงอะไร เพราะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการเรียนรู้แบบใหม่ที่เรียกว่า STEM อันหมายถึงการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าไว้ด้วยกัน แต่สำหรับ SEEEM คือ การขยับจากการเรียนรู้ STEM ไปอีกขั้นโดยผนวกเอา SEP อันหมายถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาไว้กับการเรียนรู้แบบ STEM และก่อรูปขึ้นเป็นการเรียนรู้แบบ SEEEM (STEM+SEP) ที่มีทั้งวิทยาศาสตร์ (Science) เศรษฐศาสตร์ (Economics) นิเวศวิทยา (Ecology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาไว้ในวิชาเดียวกัน(อ้างอิง https://www.ryt9.com/s/tpd/2806221)โดยการอบรมในครั้งนี้ คือเน้นการฝึกฝน ครูในเกิดทักษะ เพื่อนำไปสอนผู้เรียนให้เกิดความเเม่นยำ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น "โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา" ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ม.พะเยา เป็นศูนย์พี่เลี้ยง รับผิดชอบจังหวัด พะเยา เชียงราย และน่าน ซึ่งปีนี้มีโควตาสำหรับนักเรียนชั้น ม.๖ ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ม.พะเยาหลายสาขา ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Email : admission@up.ac.th  เบอร์โทร : 0 5446 6666 ต่อ 1270-3ภาพ :   ธนปริญ สำเริง นักวิจัยในโครงการฯ   
ข้อมูล/ข่าว :    ทีมงานเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/11/2018 5:16:37 PM