กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา นำบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน สากล ประเทศไทย จังหวัดพะเยา Zero torrent Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา นำบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน สากล ประเทศไทย จังหวัดพะเยา Zero torrent Tolerance   คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นประธานเปิด ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาทุจริต  เพื่อให้กลไกหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้คนไทยรับรู้ตื่นตัวไม่ทนต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต และการสร้างวัฒนธรรมสุจริต และเพื่อให้คนไทยและนานาชาติรับรู้ถึงการดำเนินการและความพยายามแก้ไขปัญหาทุจริตของประเทศไทยต่อไป


ภาพ :   สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวินัยและแนะแนวอาชีพ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/11/2018 2:06:56 PM