โครงการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการจัดการขยะเศษอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 คณะนิติศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อเดนาว ประเทศเยอรมันนี ได้จัดโครงการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการจัดการขยะเศษอาหารอย่างมีประสิทธิภาพที่โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา โดยมีวิทยากรทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ ท่านนายกเทศมนตรี คุณจุฬาสินี โรจนคุณกำจร ท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณสุรีพร โกมลธง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ประจำสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา คุณปรีชา มะยาระ ตัวแทนจากห้างแมคโคร จังหวัดพะเยา คุณชัยรัตต์ ไวแสน คุณนพพร ปาคำวัง อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ และประธานศูนย์การเรียนรู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ศปก) คุณสวาท ตุ้ยปัน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาในโครงการทั้งสิ้น 66 ท่าน เป็นตัวแทนจากเกษตรกร แม่ค้าขายอาหาร ร้านอาหาร และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการสัมมนาในครั้งนี้คือ การสร้างความตระหนัก และความเชื่อมโยงของขยะเศษอาหารที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างเจตน์จำนงค์จัดการขยะเศษอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่แหล่งผลิตขยะต้นทาง 

ภาพ :   lawup   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/7/2018 4:44:44 PM