ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

        วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ พร้อมคณะ จำนวน 13 ท่าน เข้าศึกษาดูงานศูนย์บรรณสารฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน การพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่ โดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้กับห้องสมุด ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นห้องสมุดสีเขียว 

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2018 5:13:02 PM