การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2561 ในวันศุกร์ ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Self – Assessment Report, SAR) ประจำปีการศึกษา 2560


ภาพ :   นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2018 11:54:12 AM