หน่วยวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยนิสิตรัฐศาสตร์ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยนิสิตรัฐศาสตร์ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรีกับคณาจารย์ และพัฒนาผลงาน ทักษะการทำวิจัยของนิสิตสู่ผลงานวิชาการที่มีการเผยแพร่ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 250 คน จำนวน 6 โครงการ 

ภาพ :   ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2018 11:16:03 AM