คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ ไซเดล (Hanns Seidel Foundation) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น (รุ่น 3)

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ ไซเดล (Hanns Seidel Foundation) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น (รุ่น 3) ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียน จำนวน 30 คน จาก 4 โรงเรียน ในจังหวัดพะเยา โดยในโครงการมีกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เยาวชนร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง และที่สำคัญคือสร้างเครือข่ายนักเรียนในจังหวัดพะเยาเพื่อการทำงานร่วมกันในอนาคต  อันนำไปสู่ปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” วราภรณ์ วราหะ 

ภาพ :   วราภรณ์ วราหะ   
ข้อมูล/ข่าว :    สราวุฒิ มณีอินทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2018 11:12:21 AM