สกอ.เปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect เริ่ม 1 มกราคม 2562

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์การบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้แจ้งผลการพิจารณาการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล ScienceDirect ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 สาขาวิชาได้แก่

1. สาขา Agricultural and Biological Sciences

2. สาขา Social Sciences

3. สาขา Engineering

4. สาขา Immunology and Microbiology

        ให้บริการตั้งแต่ปีพิมพ์ 2010 –ปีปัจจุบัน มีผลใช้งานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 สามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารได้ที่ https://goo.gl/Mb593u  ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2018 10:49:56 AM