สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการปฏิบัติการการทำบ้านดิน ณ แหล่งเรียนรู้บ้านดินคำปู้จู้ จ.พะเยา

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมการปฏิบัติการการทำบ้านดิน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีอาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด หัวหน้าสาขาฯ พร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการการอบรมการปฏิบัติการการทำบ้านดิน ในรายวิชาวิชาวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น ในชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อสนับสนุนการจัดการ ระบบและกลไกที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิชาการตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธ์กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ครูศักดิ์ชัย และครูชลดา เวยื่อ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล 2  (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) และเจ้าของแหล่งเรียนรู้บ้านดินคำปู้จู้ Live & Learn ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน โครงการส่งเสริมศิลปะการเรียนรู้บ้านดิน เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี .ศ. 2558 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมนิสิตได้เรียนรู้เรื่อง อุปกรณ์ในการสร้างบ้านด้วยดิน การทำอิฐดินดิบ การก่อผนังด้วยดิน การฉาบผนังอาคารด้วยดิน ทั้งนี้ได้สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ร่วมบูรณาการวิชาวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยตนเองและการศึกษาจากสถาปัตยกรรมแบบองค์รวม ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากรและวัสดุจากธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน การออกแบบสถาปัตยกรรมและเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียน การสอนวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามที่สภาสถาปนิกกำหนดไว้

 


ภาพ :   เกียรติศักดิ์ ใสสอาด   
ข้อมูล/ข่าว :    เกียรติศักดิ์ ใสสอาด   
เพิ่มข่าวโดย :   witthayaniphon.th@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/4/2018 4:45:59 PM