คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

      เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนิสิตทุกสาขาวิชา เข้าแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้คณะครู นักเรียน ได้รับทราบโครงการรับสมัครต่างๆ ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ทุนการศึกษา สวัสดิการที่จะได้รับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้นักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป


ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/4/2018 4:36:50 PM