คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง UB005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะครูนักเรียน และแนะนำข้อมูลของมหาวิทยาลัยพะเยาในภาพรวม ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวแนะนำข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ให้กับคณะครูและนักเรียนได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้นักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป

 

ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/4/2018 3:34:45 PM