คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ บรรยายในหัวข้อ “Teaching English in a Globalized Era: Language’s Impact on Identity in the 21st Century and Research Trends” โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ บรรยายในหัวข้อ “Teaching English in a Globalized Era: Language’s Impact on Identity in the 21st Century and Research Trends” ณ ห้องปฏิบัติการภาษา 2 (CE13404) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อคนยุคใหม่ ที่การศึกษาต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและอุปนิสัยของเด็กสมัยใหม่ การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน รวมถึงการสร้างสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวรอบตัวคนไทยมากยิ่งขึ้น       

 

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล/ ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

29 พฤศจิกายน 2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/3/2018 3:57:57 PM